Program Epsilon

T        A

Č        R         Program Epsilon             

(ID projektu)

TH02030467

 (Název projektu)

Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích
a sadech

Projekt TH02030467 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Doba řešení: 01/2017 – 12/2020

 

Projektový tým:

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. (hlavní příjemce)

Ing. Karel Horák (další uchazeč projektu)

Mendelova univerzita v Brně (další uchazeč projektu)

OSLAVAN, a.s. (další uchazeč projektu)

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. (další uchazeč projektu)

 

Místní řešitelský tým:

Ing. Barbora Badalíková

Ing. Jaroslava Novotná, Ph.D.

Ing. Jaroslav Lang. Ph.D.

Ing. Ivana Šindelková

 

Cíle projektu:

Cílem projektu bude vývoj funkčního zařízení pro hloubkovou aplikaci organické hmoty využitelného v komplexní technologické lince pro hnojení vinic a sadů. Dílčím cílem bude ověření možnosti zvyšování obsahu stabilní organické hmoty, podpora funkční diverzity půdních organismů v rámci zachování produkčních schopnosti půd i v období sucha. Řešení přispěje k naplnění podprogramu technologie a nové techniky využitelné v ochraně životního prostředí a zlepšení půdních vlastností.

vzdělávání zaměstnanců

Jsme zapojeni do výzvy „PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ“, která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:
o podpory zaměstnanosti,
o rovných příležitostí žen a mužů,
o adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
o dalšího vzdělávání,
o sociálního začleňování a boje s chudobou,
o modernizace veřejné správy a veřejných služeb,
o podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.
Náš projekt bude finalizován v roce 2018 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.